ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงความจำเป็นของกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในฐานะที่รามคำแหงเป็นองค์กรหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน ศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการสร้างบัณฑิตรามคำแหงที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียน การสอนและเสริมสร้างระบบการเรียนรู้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Services Center จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 เป็นมิติใหม่ในวงการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วย

ระบบ Multimedia

     เป็นระบบสื่อผสมที่ศูนย์ IT ได้เตรียมเครื่องมือ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ

ระบบ Electronic Library

     เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านเครือข่าย ท่านจะได้ข้อมูลในลักษณะบรรณานุกรม และแต่ละมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาสู่ระบบ Digital Libraty

ระบบ Electronic Mail

     เป็นการรับส่งอี-เมล์(E-Mail) และเอกสารต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้ท่าน จดหมายก็จะส่งถึงผู้รับ ท่านสามารถส่งข่าวสารและเอกสารต่างๆ อีกจำนวนมากและติดไปกับ อี-เมล์ แทนการโทรศัพท์หรือส่งแฟกซ์

ระบบ Internet

     เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน และมีผู้ให้บริการมากขึ้นเป็นที่นิยม โดยเห็นได้จากมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตโดยคิดเป็นชั่วโมง ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง ทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการในราคาที่ถูกกว่า

ระบบ Computer Based Training

     ท่านสามารถเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือวิชาการต่างๆ ในรูปของสื่อ Multimedia ซึ่งท่านจะเรียนรู้จากระบบด้วยตนเอง เหมือนกับเรียนในห้องเรียน

ระบบ Multimedia Language Learning

     ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โดยใช้ระบบ Multimedia ซึ่งท่านสามารถ ฝึกพูด ฟัง และเขียนโดยเรายก Lab ภาษามาไว้ที่นี่

ระบบ Course on Demand

     เมื่อถึงเวลาเรียนท่านไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ด้วยภารกิจใดก็ตาม ณ เวลานี้ มหาวิทยาลัยให้โอกาสสำหรับท่าน เลือกเวลาที่ตนเองว่างเข้าเรียนจากระบบคอมพิวเตอร์

ระบบ Desktop Publishing

     ท่านจะทำรายงาน ทำวิทยานิพนธ์ หรือการพิมพ์ประเภทใดก็ตาม ท่านไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไม่มีเครื่องพิมพ์ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบริการท่านด้วยระบบที่ทันสมัย